Book: 『マン美研』 (2002)

Man-bi-ken: Manga no bi/gakuteki jigen e no sekkin [Towards an Aesthetics of Comics], Kyoto: Daigo shobō.
Introduction, pp. i–xv, and individual chapter “Tenji sareru manga: bijutsukan ni okeru manga no «bigaku»” [Exhibiting manga: The ‘Aesthetics’ of comics in the art museum], pp. 159–191.